Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


 1. De facturen zijn uitsluitend contant betaalbaar en binnen de maand na de factuurdatum, zoniet worden deze van

  rechtswege, en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 15% per jaar, alsook met een
  forfaitaire schadevergoeding vastgesteld ten belope van 20% op het factuurbedrag, met een minimum van 75 euro.


 2. Alle geleverde goederen blijven eigendom van BV Niagara tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten en kosten.

 3. Het vermelden van de leveringstermijn houdt slechts een aanwîjzing in zonder enige verbintenis met betrekking tot de exacte datum van levering die een klant zou wensen. Een vertraging kan in geen geval aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.


 4. Alle klachten moeten binnen een termijn van 8 dagen na de uitvoering van de werken of de levering van de goederen, bij aangetekend schrijven worden medegedeeld. Na deze periode worden geen opmerkingen of klachten meer aanvaard.

 5. Alle informatie, waaronder technische fiche's, technische tekeningen en schema's en plannen kunnen nooit aanleiding geven tot enige vergoeding of compensatie ingeval van fouten en/of vergissingen in de vermelde informatie.

 6. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

 7. Terugname van maatwerk: maatwerk kan nooit teruggenomen worden. We wijzen er ook op dat het de verantwoordelijkheid van de klant is om de opgegeven maten en lengte's steeds grondig te controleren.

 8. Alle goederen reizen op eigen risico.
 9. AIleen de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor het beslechten van elk geschil.Update: Juni 2023